Columns

Column CL 01, Height = 2m 60mm, Diameter Base = 320mm, Diameter Cap = 260mm

Column CL 02, Height = 2m 330mm, Diameter Base = 320mm, Diameter Cap = 280mm

Column CL Fluted, Height = 2m 100mm, Diameter Base = 300mm, Diameter Cap = 285mm